Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ Chủ đề 2017: Hướng tới tự chủ và tự quyết

28-03-2017

Công ước về quyền của người mang khuyết tật (CRPD) ghi nhận quyền được tôn trọng độc lập cá nhân và tự chủ bản thân của người khuyết tật (điều 3). Ngoài ra, công ước này cũng nhấn mạnh quyền của người khuyết tật được hưởng năng lực pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng với người khác trong mọi linh vực của đời sống (điều 12).

Năng lực pháp luật là một công cụ xác đinh một cá nhân như là một con người với đầy đủ nhân cách, với khả năng quyết tự quyết định và tự mình tham gia các giao kết. Tuy nhiên, có những thành tố năng lực nhất định, thường được xem là những phẩm chất thiết yếu để có sự tự chủ đầy đủ, vô hình trung, đã tạo ra những rào cản cho sự hòa nhập xã hội toàn diện của người tự kỷ.

Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới nhận biết chứng tự kỷ năm nay được Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 31 tháng 3, sẽ thảo luận về những chính sách và cách tiếp cận trong thực hiện những vấn đề liên quan đến giám hộ; con đường dân đến tự quyết và năng lực pháp luật của những người có chứng tự kỷ.

-------------------

Tự kỷ có những đặc điểm riêng của nó bởi các tương tác xã hội độc nhất, các cách học tập không quy chuẩn, say mê các chủ đề cụ thể, không theo các khuynh hướng thường lệ, khó khăn trong giao tiếp truyền thống, có những biểu hiện điển hình trong việc xử lý thông tin cảm quan đặc biệt.

Tỉ lệ tự kỷ ở tất cả các khu vực trên thế giới cao và sự thiếu hiểu biết về vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Sự kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến sự khác biệt thần kinh vẫn là những trở ngại đáng kể đối với việc chẩn đoán và điều trị, đây là một vấn đề cần phải được giải quyết bởi các nhà hoạch định chính sách công ở các nước đang phát triển, cũng như các quốc gia tài trợ.

Trong suốt quá trình lịch sử của mình, Liên Hợp Quốc đã tổ chức đa dạng các ngày lễ và thúc đẩy quyền và hạnh phúc của người khuyết tật, bao gồm trẻ em có sự khác biệt về học tập và khuyết tật về phát triển. Trong năm 2008, Công ước về Quyền của Người Khuyết tật có hiệu lực, khẳng định lại nguyên tắc cơ bản về quyền con người toàn cầu cho tất cả mọi người. Mục đích là để thúc đẩy, bảo vệ và đảm bảo sự hưởng thụ đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả người khuyết tật và nâng cao sự tôn trọng phẩm giá vốn có của họ. Đó là một công cụ vững chắc để thúc đẩy một xã hội chăm sóc toàn diện cho tất cả mọi người và để đảm bảo tất cả trẻ em, người lớn bị chứng tự kỷ có thể có được cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa.

Đại hội đồng LHQ nhất trí tuyên bố ngày 2 tháng 4 là Ngày Tự kỷ Thế giới (A / RES / 62/139) để nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện chất lượng cuộc sống của những người tự kỷ, để họ có thể sống một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa,như là một phần không thể tách rời của xã hội.

 

Nguồn: http://www.un.org/en/events/autismday/

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN