Người tự kỷ được sống một cuộc sống đáp ứng được nguyện vọng, trong một môi trường thấu hiểu, chia sẻ.